ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ไตรมาสที่ 3

image เอกสารแนบ