ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางร่วมกับศาลแพ่งตลิ่งชันและศาลอาญาตลิ่งชัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการฝากขังหรือผัดฟ้องตามกฎหมาย รวมทั้งการดำเนินกระบวนพิจารณาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการฝากขังหรือผัดฟ้องดังกล่าว ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจัดพิธีฉลองนาม “พระพุทธธรรมวิสุทธิญาณ” พระพุทธปฏิมาประธานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและจัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการที่ศาลอื่น “สัมพันธ์ผูกใจ สายใยผูกกัน” รอบเดือนตุลาคม 2565 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2565 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาและการแถลงผลการดำเนินงาน ของสำนักงานศาลยุติธรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ผ่านระบบ Streaming

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ตอนที่ 1 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีปืนลั่น

ตอนที่ 2 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีฆาตกรต่อเนื่อง

ตอนที่ 3 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีโจ๋รุมฟัน

image
image
image
image
image
image