Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบimage

  - ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา