Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ระยะเวลา ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ